การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนด้วย BNKPW Model สู่ความยั่งยืน ของโรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา

บทคัดย่อผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนด้วย BNKPW Model สู่ความยั่งยืน ของโรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา โดยนางอรทัย พลวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบนี้