สพป.ตรัง เขต 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินการตามที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) กิจกรรม การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบสำหรับ รร.คุณภาพประจำตำบล และ รร.ปกติ

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 มอบหมายให้ นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินการตามที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) กิจกรรม การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบสำหรับ รร.คุณภาพประจำตำบล และ รร.ปกติ จำนวน 76 โรง ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1