สพป.กรุงเทพมหานคร จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา “ด้านการวางแผน การสร้างวินัยทางการเงินและการออม”

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวางแผน การสร้างวินัยทางการเงินและการออม ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เป็นผู้มีความรู้ด้านการเงิน การวางแผนการใช้จ่ายเงิน มีวินัยทางการเงินและการออม โดยมี นางสาวสมฤทัย ธรรมมา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวรายงาน ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ เป็นวิทยากรพิเศษ จากธนารคารออมสิน ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร