ร.ร.คอนสาวิทยา สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “เหลือง-เทาเกมส์” ประจำปีการศึกษา  2565

ว่าที่ร้อยตรีเผด็จ ขนุนใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนคอนสาวิทยา อ.ปากชม จ.เลย ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “เหลือง-เทาเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายไพชยา พิมพ์สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

ซึ่งทางโรงเรียนฯ มีการจัดการแข่งขันต่อเนื่องมาตลอดทุก ๆปี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้กับนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อกีฬาเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเล่นกีฬา เพื่อปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อสานสายใยความสามัคคีในกลุ่มนักเรียน และปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด” ว่าที่ร้อยตรีเผด็จ กล่าว

…………………………………………….

ขอขอบคุณข้อมูลจากว่าที่ร้อยตรีเผด็จ ขนุนใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสาวิทยา