สพป.ยะลา เขต 3 ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กับโรงเรียนในสังกัด ที่มีความจำเป็นขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ และด้านสิ่งก่อสร้าง โดยมี ดร.ละเอียด เอี่ยมศรี รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 นางสาวกันย์ธนัช ลีวาณิชย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมร่มเย็น สพป.ยะลา เขต 3