พิษณุโลก 2 พิจารณาคุณสมบัติ กลั่นกรอง ผู้ขอพระราชทานเครื่องราชฯ 109 ราย

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 จำนวน 109 ราย โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ กลั่นกรอง เพื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันตามกำหนดเวลา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 3 สพป.พิษณุโลก เขต 2