สพม.สงขลา สตูล”ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา(จังหวัดสตูล) ปีการศึกษา 2566″

      วันที่ 24 พ.ย. 65 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมด้วย นายการุณ ชูช่วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล                นางพรรษนันท์ ยศดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางกนิษฐา แสงแวว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางปุณญภาภัทร เกษตรสุนทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  นางสาวชลาลัย ทรัพย์สัมพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายพลวัฒน์ เหมือนจันทร์ จัดการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่ การศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล (จังหวัดสตูล) ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งในการประชุมเป็นการพิจารณาวาระต่างๆในการดำเนินงาน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล บทบาทของโรงเรียนในการรับนักเรียน  และการดำเนินการมาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตาม ให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความสุจริต มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส   และตรวจสอบได้

ภาพกิจกรรม : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์