สพฐ. กำชับโรงเรียน-เขตพื้นที่ เฝ้าระวังเยาวชนเล่นพนันบอล หนุนเด็กดูบอลโลกอย่างสร้างสรรค์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งหนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง เรื่อง มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์การพนันบอลในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก เนื่องจากจะมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันเป็นจำนวนมาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นถึงความสำคัญกับความปลอดภัยของสถานศึกษา และเห็นว่าการพนันจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา สอดคล้องกับข้อห่วงใยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ที่ได้กำชับให้ผู้บริหาร ศธ. และผู้บริหารสถานศึกษาให้เฝ้าระวังและเข้มงวดในเรื่องการเล่นพนันฟุตบอลจะต้องไม่เกิดขึ้น ทั้งในส่วนของนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ ดังนี้

1. ดำเนินการป้องกันและร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมกันสอดส่องดูแลกรณีดังกล่าว หากมีเหตุให้รายงานในระบบ MOE Safety Center โดยด่วน

2. ดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เน้นการป้องกันไม่ให้นักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอลทุกชนิด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมอยู่แล้ว

3. ให้สถานศึกษาทุกแห่งกำหนดมาตรการเข้มงวดกวดขันมิให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเล่นการพนันทุกประเภทในพื้นที่สถานศึกษา หากมีนักเรียนเล่นการพนัน ควรกำหนดโทษให้เหมาะสมโดยยึดหลักตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ตามข้อ 5

4. ดำเนินการส่งเสริมให้สภานักเรียนหรือชมรมของนักเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์การเชียร์ฟุตบอลที่ปลอดการพนัน

5. ให้สถานศึกษาทุกแห่งประสานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่สอดส่องและกวดขันการเล่นพนันของเยาวชนอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ ตามข้อห่วงใยของ รมว.ศธ. นอกจากการเฝ้าระวังการเล่นพนันฟุตบอลในเด็กและเยาวชนแล้ว ขอให้สถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรมการดูฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์ไปพร้อมกันด้วย โดย ศธ. มีเป้าหมายส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ดูฟุตบอลโลก เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬา และได้ประโยชน์จากการรับชมการแข่งขัน แต่เนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้เวลาการแข่งขันส่วนใหญ่ตรงกับเวลาในประเทศไทยช่วงดึก โดยบางคู่แข่งขันเวลา 22.00 น. หรือ 23.00 น. จนถึงเวลา 02.00 น. ซึ่งหากนักเรียน นักศึกษา ติดตามการถ่ายทอดสดหน้าจอก็อาจมีผลกระทบต่อการเรียนในตอนกลางวันได้ จึงขอให้ทางสถานศึกษาได้พิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสม เช่น อาจจะบันทึกเฉพาะไฮไลต์การแข่งขัน หรือทั้งหมดตามความเหมาะสม แล้วนำมาเปิดให้นักเรียนดูในช่วงพักกลางวัน และอาจจะถือโอกาสนี้ให้เด็กได้เรียนรู้ควบคู่กันไปด้วย ซึ่งสามารถประยุกต์กับการเรียนรู้ได้ในทุกกลุ่มสาระฯ พร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์และสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย