ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้น ศธ.

เมื่อเร็วๆ นี้ นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสาคร บุญเรืองศรี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 โครงการ คือ โครงการสถานศึกษาปลอดภัย โครงการแก้ไขหนี้สินครู โครงการโรงเรียนคุณภาพ และโครงการพาน้องกลับมาเรียน โดยมีนางสาวพิชญา ชูเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นางปิยรัตน์ อาชญาเสน นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 7 นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ซึ่งทางเขตพื้นที่ฯ ได้นำเสนอข้อมูลสารสนเทศ บุคลากรและสถานศึกษาในพื้นที่กำกับดูแล และผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่บริการ ต่อมาได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น มีนายฮัมดี้ คอแด๊ะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านปล่องหอย อ.กะพ้อ มีนายมูฮัมมัดสุกรี บาโฮะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และโรงเรียนบ้านวังกะพ้อ “เพียรอนุสรณ์” อ.กะพ้อ มีนางภาตีเมาะ ดือรามะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการติดตามฯ ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน นิเทศการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งได้ทดสอบการอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า ทั้ง 3 โรงเรียนได้แบ่งกลุ่มนักเรียนตามระดับความสามารถในการอ่านเขียนเป็น 3 ระดับ คือ ดี ปานกลาง และปรับปรุง โดยได้จัดทำนวัตกรรมแบบฝึกอ่านให้นักเรียนแต่ละระดับ และจัดชั่วโมงเสริมการอ่านในช่วงเช้าหลังเลิกแถวเคารพธงชาติ สามารถช่วยให้ทักษะการอ่านของนักเรียนพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ และจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการติดตามฯ ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ด้วย โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับในการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นอย่างดี

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th