สพฐ. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคุ้มครองเด็กภาคใต้

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคุ้มครองเด็กภาคใต้ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายความปลอดภัยกับโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ณ ห้องประชุมภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

นายธีร์ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในประเทศไทยนับว่าเป็นปัญหาที่มีจำนวนมาก และทวีความรุนแรงขึ้น อันเนื่องมาจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อความปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนและมีความสำคัญอย่างยิ่ง และความปลอดภัยในโรงเรียนยังเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากสถานศึกษาไม่มีความปลอดภัย การเรียนการสอนก็จะมีคุณภาพไม่ได้ เพราะทั้งผู้เรียนและผู้สอนจะมีความรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย ทำให้มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สอดคล้องกับการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กและสถานศึกษาปลอดภัย

“ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ให้มีความเข้าใจ ร่วมกันดูแลคุ้มครองให้เด็กนักเรียนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ปลอดภัยทั้งจากอุบัติเหตุ และภัยจากบุคคล ตามวัย ตามพัฒนาการ และสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรจะได้รับ” นายธีร์ กล่าว

สำหรับโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างระบบความปลอดภัยในโรงเรียน ซึ่งในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ได้เกิดคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 4 ภูมิภาค ได้แก่ เครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็กภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 568 โรงเรียน และมีโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็กภาคใต้ จำนวน 154 โรงเรียน โดยผู้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนคุ้มครองเด็กภาคใต้มาจากจังหวัดตรัง กระบี่ ภูเก็ต ระนอง