สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับจังหวัดหวัด โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวจริยา รัตนพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการ จัดการศึกษา,นางสาวณภัคนัยน์ ธรรมธิติรัชย์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะร่วมต้อนรับคณะ กรรมการประเมินฯ และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ พัฒนาในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับจังหวัดหวัด ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ