สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมการรายงานสรุปคผลการเยี่ยมเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565