ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รร.บ้านมะรือโบตก สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>>วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 11:00น. ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสาคร บุญเรืองศรี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม รับฟังปัญหาการในจัดการศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ของ โรงเรียนบ้านมะรือโบตก ทั้งนี้ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แนะนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และเยี่ยมห้องเรียน