สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เริ่มแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 จุดแรก จังหวัดระนอง

+++++วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 พรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 จุดแรก เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดระนอง ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ซึ่ง สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง กำหนดจัดการแข่งขัน 3 จุด 3 จังหวัด โดยมีนางสาวกาญจนา พรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ในฐานะประธานเครือข่ายฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในครั้งนี้  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถศักยภาพที่เป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะ สิ่งประดิษฐ์ และแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน รวมทั้งให้โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 10 โรงเรียน ใช้สถานที่ในการแข่งขัน 2 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนพิชัยรัตนาคารและโรงเรียนสตรีระนอง    เรวดี…ภาพ / ข่าว