สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นิเทศ ติดตาม โรงเรียนในโครงการอารยเกษตรฯ กิจกรรม PBL/Active Learning 

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นาย แก้วเพชร   แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   มอบหมายให้นาง นริศลักษณ์ รุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยนายจิรพงษ์ บุญเสนา  ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อทอง  นางอุไร  กางกรณ์  ผอ.โรงเรียนบ้านยางนาดีฯ  นายวิญญู  ทาจันทร์  ผอ.โรงเรียนบ้านหินกอง  นางประกายกาญจน์  จรัสแสง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองคอนไทยฯและนางสมลักษณ์   ศิลปสม  ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ  ลงพื้นที่นิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย“โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง”โดย กิจกรรม PBL/Active Learning  ณ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง  โดยนายพิษณุ เกลี้ยงไธสง ผอ.โรงเรียนร่วมกับคณะครูจัดกิจกรรมพัฒนาเน้นการมีส่วนร่วม พ่อแม่ปลูก ลูกรักษา ปลูกป่าในใจคน ความสามัคคีพลังสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน