+++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขับเคลื่อนโรงเรียนเป้าหมายให้เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่+++

 ^^วันศุกร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายเทวัน  พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธาน และบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยมีว่าที่ร้อยตรีเทพบดินทร์  คะสา รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 กล่าวรายงานเป้าหมายจำนวน 7 โรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยสพป.แม่ฮ่องสอนเขต 1 ร่วมกับเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการจัดการอบรมนี้ขึ้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จำนวน 400,000 บาท ให้ดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียน และศาสนสถานปลอดบุหรี่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ

  1. พัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบให้เป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่จำนวน 7 แห่ง
  2. พัฒนาโรงเรียนเครือข่ายให้ดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรม
  3. สร้างและพัฒนาศาสนสถานจำนวน 10 แห่ง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่

  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 / /ธีรธิดา  พรหมมาแบน, สุวิมล  บรรพตสูงล้ำ  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน