โครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ด้วย สป.ศธ. ประกาศเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผู้สนใจสมัครขอรับจัดสรรเงินกองทุนดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่