ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Kick off  ประวัติศาสตร์ล้านนา ทรงคุณค่านครพิงค์

ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ (ภาคเหนือตอนบน)  ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิด Kick off  “ประวัติศาสตร์ล้านนา ทรงคุณค่านครพิงค์” เพื่อสร้างและหล่อหลอมให้นักเรียนได้เห็นถึงคุณค่าในประวัติศาสตร์ชาติไทย มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เพื่อเป็นการบ่มเพาะให้เกิดคุณลักษณ์ที่ดีต่อบ้านเมือง  

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 -28 พฤศจิกายน 2565 ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ และครู จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย

ขอบคุณ ข้อมูลและภาพ : นายวัชรเศรษฐ์ เทพศาสตรา