สพป.นราธิวาส เขต 3 จัดประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลประกาศการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไชต์ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

>>>>>>วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลประกาศการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไชต์ของสำนักงานเขตฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีมอบหมายให้นางเจะฮาสนะ ซอตีเมาะ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ และมีว่าที่ร้อยตรีมารุต มณีโชติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดทั้ง 75 โรงเรียน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3