สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางพรทิพย์  นุกูลกิจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง  ณ ห้องประชุมเขางุ้ม และผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพิจารณา การเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด (กรณีตำแหน่งว่าง) ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และการเกลี่ยพนักงานราชการในสถานศึกษา กรณีมีผู้ครองตำแหน่ง   เรวดี…ภาพ / ข่าว