สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย สพฐ. แจ้งกรอบวงเงินและแนวทางสำหรับการเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเตรียมการดำเนินการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์และด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง ตามนโยบายความปลดภัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ สพท. ให้ความสำคัญในการพิจารณาเสนอขอจัดตั้งงบประมาณในการก่อสร้าง หรือปรั่บปรุงซ่อมแชมบ้านพักครูด้วยกรอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567