ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้านและผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้านและผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีร่างรายละเอียดข้อกำหนดรายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ดังนี้

  1. ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
  2. ร่างข้อกำหนดการจัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน

โดยส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มายังอีเมล์ obecict@obecmail.obec.go.th ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ระยะเวลา 3 วันทำการ