ผอ.สพก.จชต. เป็นประธานเปิด“โครงการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรให้กับครูและนักเรียน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Transfer Drone Technology for Training Project)”

วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพก.จชต.) เป็นประธานเปิด“โครงการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรให้กับครูและนักเรียน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Transfer Drone Technology for Training Project)” โดยมีนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ในนามประธานคณะกรรมการจัดงาน “โครงการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรให้กับครูและนักเรียน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Transfer Drone Technology for Training Project)” เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับ “โดรนแปรอักษร” และซอฟต์แวร์ควบคุมโดรนแปรอักษรให้กับครูและนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมและพัฒนาให้ครู นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดความสนใจและจุดประกายแนวความคิดสร้างสรรค์ในเทคโนโลยีโดรน ให้สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างโครงงานเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ และเป็นสื่อในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณค่า ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจากระดับขั้นพื้นฐานต่อยอดไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และได้รับความร่วมมือจากสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพก.จชต.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (11เขตพื้นที่ฯ) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (4เขตพื้นที่ฯ) ส่งครูและนักเรียนเข้าอบรมจำนวน 140 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี