รองเลขาธิการ กพฐ. “ธีร์” เปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยมี ดร.อำนาท เหลือน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม ซึ่งก่อนเริ่มพิธีเปิดมีการร่วมสวดมนต์ อธิษฐานจิตถวายพระพรให้ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร ณ หอประชุมศรีโมรา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายธีร์ กล่าวว่า งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มีความสำคัญอย่างยิ่ง จะส่งผลต่อการพัฒนานักเรียน โดยตอบสนอง 4 H กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand)  จิตวิญญาณ Heal งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ไม่ได้มุ่งหวังแพ้ชนะเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งหวังเรื่องการพัฒนาต่อยอด และมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ของเด็กนักเรียน ซึ่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นเวทีให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน การเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งจากโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาทุกสังกัด และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดทำการสอนชั้นสูงสุดถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งนักเรียนทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวม เข้าร่วมแข่งขันคัดเลือกครั้งนี้ อย่างดียิ่ง

“ผมขอให้นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันได้ใช้โอกาส ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ เทคนิค วิธีการ และทักษะต่าง ๆ ทั้งทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ อบรมสั่งสอน และฝึกฝนจากครูผู้สอนอย่างเต็มที่ ให้เต็มตามความรู้ เต็มความสามารถ เต็มตามศักยภาพ ใช้เวทีการแข่งขันนี้ ให้เป็นประโยชน์กับตนเอง ทั้งด้านการคิด และการกระทำอย่างอิสระ และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ให้มากที่สุด” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง และโรงเรียนวัดด่านช้าง รวมกิจกรรมที่จัดแข่งขันทั้งหมด จำนวน 205 กิจกรรม แยกเป็น กิจกรรมการแข่งขันของนักเรียนปกติ จำนวน 178 กิจกรรม และกิจกรรมการแข่งขันของนักเรียนเรียนรวม จำนวน 27 กิจกรรม

ขอขอบคุณภาพจาก ประชาสัมพันธ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3