สพป.อุดรธานี เขต ๔ ศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล NEW DLTV

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ นำคณะศึกษานิเทศก์ พร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน ๖๙ คน โดยแบ่งเป็น อ.บ้านผือ จำนวน ๓๘ คน , อ.กุดจับ จำนวน ๑๘ คน , อ.น้ำโสม จำนวน ๘ คน และ อ.นายูง จำนวน ๕ คน ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล NEW DLTV ณ โรงเรียนบ้านเม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี สังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๑ ซึ่งจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และพัฒนาคุณภาพการศึกษาการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ได้ดีเยี่ยม โดยการศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการสอน โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ ละ ๖ คน จำนวน ๖ ห้องเรียน / สรุปผลการศึกษาดูงานโดยการถอดบทเรียนฯ และนำเสนอที่ประชุมโดยตัวแทนของกลุ่ม พร้อมสรุปองค์ความรู้และแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้กับสถานศึกษา ครู และนักเรียนต่อไป ทั้งนี้ สพป.อุดรธานี เขต ๔ ขอขอบคุณ ผอ.พิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ และข้าราชการครูฯ มา ณ โอกาสนี้ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมแนะนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไป