สพป.พิจิตร เขต 1 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน

3 มกราคม 2566 นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นส.บุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 และบุคลากร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเนินพยอม สระยายชีมิตรภาพที่ 79  และวัดเนินปอ เป็นขวัญ กำลังใจ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการงานในภารกิจของโรงเรียน 4 ด้าน คือด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป โดยเน้นย้ำเรื่องการอ่านออกเขียนได้ อาหารกลางวัน และความปลอดภัย