ประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ด้วย สำนักงบประมาณ ได้จัดการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในการนี้ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังรับชมได้ตามช่อ่งทางตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ