“ตรีนุช” เปิดเวทีสัมมนาสภานักเรียนปี 66 ฟังเสียงสะท้อนเด็ก

วันที่ 11 มกราคม 2566 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจําปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 14 มกราคม โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ผู้บริหารระดับสูง ศธ. –  สพฐ. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา พร้อมครูที่ปรึกษาสภานักเรียน เข้าร่วม ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

นางสาวตรีนุช เทียนทอง (รมว.ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาสภานักเรียน สพฐ. ระดับประเทศ ประจำปี 2566 “สภานักเรียน สพฐ.สานต่อแนวทางที่สร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างเท่าทัน มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตย” ว่า กิจกรรมสัมมนาสภานักเรียน เป็นเวทีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวแทนสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดละ 1 คน พร้อมครูที่ปรึกษาสภานักเรียนจังหวัดละ 1 คนเข้าร่วม ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 14 มกราคม 2566 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพในสถาบันหลัก เข้าใจความเป็นมาของประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง รวมถึงเป็นเวทีในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง แลกเปลี่ยนแนวความคิด และได้รับประสบการณ์ในการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต สร้างการมีส่วนร่วมของตัวแทนนักเรียน ในการแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของประเทศ อีกทั้งยังเป็นวาระของการคัดเลือกประธาน และคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประเทศด้วย

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อไปว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตระหนักถึงพลังของเด็กและเยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญ ในการนำพาสังคม และประเทศชาติให้ก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแกร่ง มั่งคง และเป็นภารกิจหลักของ ศธ. ในการทำให้เด็กและเยาวชนไทยทั้งประเทศได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นคนดี และคนเก่ง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีความรู้ความเข้าใจถึงรากฐานประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของประเทศ เพื่อเป็นบทเรียนสำคัญในการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศให้มีความสามารถทางการแข่งขันในเวทีนานาชาติ ทั้งนี้ การเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ศธ. มีนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์แบบ คิด วิเคราะห์ ไม่เน้นการท่องจำ นอกจากนี้ ศธ. ยังมุ่งเน้นในมิติสำคัญต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม เช่น โครงการพาน้องกลับมาเรียน การเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกปัจจุบัน เป็นต้น

“การอบรมสัมมนาสภานักเรียนในครั้งนี้ ศธ.อยากรับฟังความเห็นน้องๆ สภานักเรียน ที่เป็นตัวแทนของเพื่อนนักเรียนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง  มาสะท้อนข้อคิดเห็นในทุกมิติของทางการศึกษา ทั้งในทางกว้าง และทางลึกถึงแนวทางการเรียนการสอนที่เหมาะสมว่า ควรมีรูปแบบเรียนการสอนอย่างไร การเรียนวิชาประวัติศาสตร์อย่างไรควรมีรูปแบบใดบ้าง มีการประเมินผลอย่างไร รวมถึงข้อคิดเห็นต่างๆ ในบริบทของการศึกษา เพื่อให้การศึกษาไทยได้รับการยกระดับคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งความเห็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการอบรมสัมมนานี้ น้องๆ ที่เป็นผู้แทนสภานักเรียนสามารถนำเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ ในวันที่ 14 มกราคมนี้ ซึ่ง ศธ.จะนำคณะสภานักเรียนเข้าคารวะและรับฟังโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ดิฉันขอขอบคุณ สพฐ. และวิทยากรทุกคนที่ได้นำองค์ความรู้และทักษะสำคัญ มาเพิ่มเติมให้แก่ตัวแทนสภานักเรียนทั่วประเทศ เชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพของเด็กนักเรียนไทย รวมถึงนำไปสู่การขยายผลสู่ระดับโรงเรียนในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ” นางสาวตรีนุช กล่าว

ทั้งนี้ รมว.ศธ. ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน การส่งเสริมด้านประวัติศาสตร์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ Soft Power ในบริบทของแต่ละท้องถิ่น จากโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจําปี 2565 จํานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) สังกัด สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนวัดราชโอรส สังกัด สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 และโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัด สพม.สมุทรปราการ