สพฐ. ประชุมพิจารณาการดำเนินคดีแพ่งโครงการ Safe Zone School (CCTV)

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมพิจารณาการดำเนินคดีแพ่งโครงการ Safe Zone School (CCTV) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม  2566 โดยมี นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้อำนวยการสำนักนิติการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นิติกรจากส่วนกลางและจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงแรมบียอนด์สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร