สพป.ยโสธร เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ได้ถูกต้อง และครบถ้วน โดยมี ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางอนุชิตา ภาระเวช ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นายสมัย พรสินธุเศรษฐ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดอำเภอเลิงนกทา และอำเภอป่าติ้ว เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุม สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2