สพม.27 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในด้านการ สร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือเขียนตอบ

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 นายภิญโญ  ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในด้านการ
สร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือเขียนตอบ ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธทางการเรียนแบบอัตนัยหรือเขียนตอบ
2. เพื่อให้ครูสามารถสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธทางการเรียนแบบอัตนัยหรือเขียนตอบได้
3 เพื่อให้ครูสามารถเขียนเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (Rubric) ข้อสอบแบบอัตนัยหรือเขียนตอบได้
ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย หัวหน้างานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาและครูผู้ทำหน้าที่วิชาการ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำนวน 120 คน