ปิดอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น จารย์วิทยาคาร กับ ม.ราชภัฏสุรินทร์

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของนักเรียน โรงเรียนจารย์วิทยาคาร ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ใน 8 สาขาวิชา โดยที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการ ตามข้อตกลง (MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2561 โดย นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจารย์วิทยาคาร ได้นำคณะครู และนักเรียน เข้ารับการฝึกอบรมกว่า 200 คน และให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมฯ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมี ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ครู อาจารย์ ที่ผ่านการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรอบรมฯ ทั้ง 8 หลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในการประกอบวิชาชีพ ได้แก่

  1. พื้นฐานการซ่อมบำรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดตั้ง และการดูแลรักษาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน
  2. การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
  3. การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น
  4. การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
  5. การประยุกต์ใช้งาน ESP 8266 IOT เพื่อสร้างนวัตกรรม 
  6. Smart Farmer เกษตรกรยุกติจิทัล แนวคิดใหม่ สร้างชาติ สานต่อ Thailand 4.0
  7. นักคิด นักประดิษย์ นักสร้างสรรค์
  8. วิศวกรรุ่นเยาว์