ประชุมประธานคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ