ขอเชิญชวน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Terms of References : TOR)ครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 7,914 โรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 ( ครั้งที่2 แก้ไข ปรับปรุง)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับงบประมาณในการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV
สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 7,914 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประกอบด้วย 2 รายการ ดังนี้

รายละเอียดดังไฟล์แนบนี้

 1. โทรทัศน์สีชนิด Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 43 นิ้ว
 2. ชุดรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในการนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Terms of References : TOR) เรียบร้อยแล้ว
  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
  จึงเห็นควรให้นำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Terms of References : TOR) ดังกล่าว
  ขึ้นรับฟังความคิดเห็นจากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป
  บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ที่ www.obec.go.th เป็นเวลา 5 วันทำการ
  โดยส่งความคิดเห็น ผ่านทาง e-mail : staff@dlthailand.com