สพฐ. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง เพื่อเตรียมรับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ 1

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง เพื่อเตรียมรับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” รุ่นที่ 1 สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2566 โดยมี นางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักการคลังและสินทรัพย์ และคณะผู้ตรวจเงินแผ่นดิน จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วม ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

เนื่องด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จะดำเนินการเปิดตรวจสอบรายงานการเงินและหารือเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยการตรวจสอบมุ่งเน้น 3 มิติหลัก ประกอบด้วย การตรวจสอบทางการเงิน บัญชี (FA) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (CA) และการตรวจสอบการดำเนินงาน (PA) อีกทั้งปัจจุบันทาง สตง. จะมีการประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี

ดังนั้น สพฐ. จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมได้ตระหนักถึงปัญหาด้านบัญชีที่จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมรายงานการเงินของ สพฐ. รับรู้การเข้าตรวจรายการเงินอุดหนุน และสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเข้าตรวจจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานและปรับปรุงรายการข้อผิดพลาดให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน รวมถึงการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 1 คน จำนวน 245 คน ผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. 9 กลุ่ม จำนวน 9 คน และคณะผู้ตรวจเงินแผ่นดิน จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 16 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 270 คน โดยได้รับเกียรติจาก นางกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะ จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มาเป็นวิทยากร