ประชาสัมพันธ์เลือกผู้แทนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)ประจำปี 2566

ด้วย กบข. ได้ประกาศรับสมัคร ผู้แทนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)ประจำปี 2566 ในการนี้ขอเชิญชวนสมาชิก กบข. ที่สนใจจะเป็นตัวแทน สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามรายละเอียดดังแนบ