ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.20 น. ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 15 สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ภาพ : ศน.ปฏิภาณ โรจน์รุ่ง