ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนากลาง บ้านโฮ่ง(ลี้) และโรงเรียนบ้านผาลาด

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนากลาง บ้านโฮ่ง(ลี้) และโรงเรียนบ้านผาลาด เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนทุกห้อง ติดตามการจัดการเรียนการสอน  , การเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET , การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นป.6 , ความปลอดภัยในสถานศึกษา และ การอ่านออก เขียนได้ ซึ่งดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นโยบายว่า นักเรียนชั้น ป.1 จะต้อง อ่านออกเขียนได้ ทุกคน และน.ร.ชั้น ป.3 ชั้นไป จะต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง ทุกคน และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ห้วยแม่ฮู โรงเรียนบ้านผาลาด ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ที่บูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้นักเรียนและประชาชนได้เข้าไปเรียนรู้และประยุต์ใช้ในการดำเนินชีวิต