ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือประเมินพัฒนาการนักเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560 ( สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 )  ปีการศึกษา  2565 

วันที่  24  มกราคม  2566  ณ  ห้อง  Conference  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1  โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือประเมินพัฒนาการนักเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560 ( สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 )  ประจำปีการศึกษา  2565  ผ่านระบบออนไลน์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพัฒนาการนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560 ( สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 )  ปีการศึกษา  2565  ประเมินพัฒนาการ  ด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  สังคม  และสติปัญญาของนักเรียน  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัด  และเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย  ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  เป็นครูผู้สอนโรงเรียนศูนย์ต้นแบบปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่สนใจ  รวมทั้งสิ้น  291  คน  ได้รับเกียรติจาก  นายเปโส  ขบวนดี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรม