สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)


วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อการดำเนินงานแบบองค์รวมในการร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มีประสิทธิภาพในการบริหารและการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และแผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2565 – 2566 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา