สพม.พิจิตร เข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเสด็จมาเยือนจังหวัดพิจิตร โดยทรงเป็นองค์ประธาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร