สพฐ. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้บุคลากร “มาเริ่มต้นปีใหม่ ด้วยการพัฒนาจิต พัฒนาใจ ให้กายสบาย ใจสุขกันเถอะ”

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ) ได้มอบหมายให้ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพร้อมมอบนโยบายในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสติ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง “สติมา สมาธิพา กายสบาย ใจสุข” ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

นายพัฒนะ กล่าวว่า นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีสำหรับทุกท่านที่ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ และขอชื่นชมผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการบรรยาย การฝึกปฏิบัติสมาธิ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ทำให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม และรักษาจริยธรรมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมอยู่เสมอ การตั้งใจมาเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ของท่านนับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสังกัด สพฐ. ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ดีต่อไป

“หลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้นำความรู้ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปพัฒนาตนเอง และส่งต่อความรู้ที่ได้ให้กับเพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลอื่นเพื่อสร้างความสุขในการทำงาน และการดำรงชีวิตต่อไป” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

สำหรับโครงการฝึกอบรมพัฒนาสติ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด สพฐ. ได้รับการหล่อหลอมสติ และสมาธิตนเองผ่านการเรียนรู้ด้วยใจ โดยการใช้หลักธรรมเป็นจุดยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งจะนำไปสู่การมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ โดยการฝึกภาวนาจิต การฟังบรรยาย การเรียนรู้การสร้างสติ อันจะเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา ได้สร้างความเจริญแก่ตนเอง มีความคิดแต่ในสิ่งที่ดี สิ่งที่ตามมาคือความเจริญในการทำงาน และการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยธรรมะที่ได้ฝึกฝนและนำไปปรับใช้อย่างถูกวิธี

ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณธนวัชร์ เกตน์วิมุต วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านธรรมะบำบัด และการเจริญภาวนา มาให้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ กับเจ้าหน้าที่ สพฐ. โดยมีกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 นำสู่ห้องเรียน “สติ คืออะไร สมาธิ ดีอย่างไร”

กิจกรรมที่ 2 การเข้าถึงปัจจุบันขณะกับการอ่านร่างกายตัวเอง

กิจกรรมที่ 3 การบริหารความคิดปรุงแต่งออกจากความคิดที่เป็นประโยชน์

กิจกรรมที่ 4 สติประยุกต์กับการสื่อสารในการทำงาน