ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นายเจดีย์ เดชพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยม่อนแจ่ม นายพิพัฒน์ สายสอน ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอินทนนท์ นางสาวภัทรภร จิตรประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ ผู้แทนประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอ่างขาง นายมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ผู้แทนประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ร่วมประชุมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ภาพข่าว:ศน.พัชรินทร์ กันวะนา