สพฐ.นิเทศและติดตามการดำเนินโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังเครือข่าย(อารยเกษตรลุ่มน้ำลี้)”สพป.ลำพูน เขต 2

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รับการนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังเครือข่าย”(อารยเกษตรลุ่มน้ำลี้) จากสพฐ. โดยน.ส.กิตยาภรณ์ ประยูรพรม นักวิชาการศึกษา สวก.สพฐ. น.ส.ธัญนันท์ แก้วเกิด นักวิชาการศึกษา สนกสพฐ. ผศ.กัลยมน อินทุสุต อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผศ.สำเรง อ่อนสัมพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นางเพ็ชรรัตน์ ฮีมินกูล อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี น.ส.จิรวรรณ สุรเสียง รองผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ น.ส.ณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม ศึกษานิเทศก์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายนำพงศ์ จันทร์โท ครูรร.หนองปลาหมอพิทยาคม และนายขจรศักดิ์ สอนแพร รองผอ.รร.วัดดอนไก่เตี้ย เพื่อถอดบทเรียน พัฒนาต่อยอด และหารูปแบบที่เหมาะสม ปรับเปลี่ยนพื้นฐานแนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาจริงในท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ในสถานศึกษา ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี มีความกตัญญู และเป็นกำลังในการพัฒนาชาติสืบไป