สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ผ่าน ZOOM

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้ ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 223 โรง  เพื่อชี้แจงการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขภาย ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Zoom พร้อมด้วยคณะวิทยากรและบุคลากรกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์ (ห้องประชุม1)