สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมออนไลน์เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2665

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมออนไลน์เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำรูปเล่มนำเสนอรายงานผลการดำเนิน ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2665 เพื่อรับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับเงิน ทอง เพชร รักษามาตรฐานเพชรปีที่ 1-3 โดยมีนางสาวจริยา รัตนพิทักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ เป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 186โรงเรียน วิทยากรได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรแกนนำของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยได้รับการประกาศแต่งตั้งจากจังหวัดชัยภูมิ ณห้องประชุมภูมิภักดี (zoom) สพป.ชัยภูมิ เขต 3