เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สพม.สงขลา สตูล

เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นหน่วยงานทางการศึกษาส่วนภูมิภาคในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และ รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดทั้งสิ้น 53 โรงเรียน ที่ตั้งอยู่เขตจังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล

https://anyflip.com/krkm/mlds/