การประชุมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 มอบหมายให้ นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานการประชุมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยพิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าประสงค์ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านมาตรฐานการบริหารการทดสอบและมาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบต่อไป ณ ห้องประชุมอันดามัน 3