สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียน (Learning Loss) มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนิสัยรักการอ่านแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีครูบรรณารักษ์ ครูผู้ดูแลห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ จากโรงเรียน ๘๖ โรงเรียน จำนวน ๘๖ คน ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ และได้รับเกียรติจาก ดร.สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ คุณเจียมจิต บวชไธสง หัวหน้าหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒