สพฐ. เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นเจ้าภาพจัดงาน ภายใต้หัวข้อ “เด็กเหนือรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เทคโนโลยีก้าวล้ำ นำภูมิปัญญาสู่สากล” ณ ข่วงเมืองน่าน วัดภูมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดภาคเหนือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีและชมการแสดง แสง สี เสียง ประวัติศาสตร์เมืองน่าน “มนต์สิเน่หา นันทบุรี และชมการแสดงของนักเรียน ที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ศักยภาพที่เป็นเลิศทางศิลปะ ดนตรี ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดน่าน พร้อมด้วยพิธีมอบธงให้กับเจ้าภาพการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ ณ จังหวัดตาก และการแสดงของเจ้าภาพงานฯ ครั้งต่อไป

สำหรับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้สนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ และศักยภาพที่เป็นเลิศทางศิลปะ ดนตรี สิ่งประดิษฐ์ เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้พัฒนาการจัดการศึกษาสร้างปัญญา ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 

ทั้งนี้ สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัดน่าน ขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ในครั้งนี้